Vastgoed

Vastgoed in België

Wat is een lease?

Volgens het Burgerlijk Wetboek. kunst. 1709: Het huren van dingen is een contract waarbij een van de partijen zichzelf verplicht om de ander een bepaalde tijd te laten genieten, en voor een bepaalde prijs die de laatste hem verplicht is te betalen. Degene die zichzelf verplicht het genot van de zaak te schenken wordt “verhuurder” genoemd, terwijl degene die de zaak in verhuur neemt “huurder” of “huurder” wordt genoemd.

Essentiële elementen

De huurovereenkomst is een contract:

  • Voor een bedrag. Dit is essentieel. Als er geen prijs is, is er geen lease.
  • Synallagmatisch. De huurovereenkomst geeft aanleiding tot rechten en plichten van elke partij.
  • Met opeenvolgende diensten. De nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst is gespreid in de tijd.
  • Tijdelijk. De huurovereenkomst kan niet voor eeuwig worden afgesloten. De partijen mogen

ga er echter mee akkoord dat de duur van de huurovereenkomst gelijk zal zijn aan de “overleving” van de huurder.

Dit type huurovereenkomst wordt beheerst door de bepalingen van de wet van 13 april 1997.

Niet intuïtief personae.

Tenzij anders overeengekomen komt de huurovereenkomst niet tot stand volgens de persoon van de verhuurder of de huurder. Het gevolg van dit principe is in het bijzonder dat de huurder zijn recht kan overdragen (tenzij anders bedongen) en dat het overlijden van een van de partijen het contract niet beëindigt.

Mondelinge of schriftelijke huurovereenkomst

Artikel 1714 C.C. stelt bondig: “U kunt zowel schriftelijk als mondeling prijzen”

De schriftelijke huurovereenkomst

Als er wordt geschreven, kan dit authentiek zijn of onder een privéhandtekening staan. Het is absoluut noodzakelijk om te voldoen aan de vereisten van artikel 1325 C.C.

 Men moet :

  • zoveel exemplaren als er onderdelen zijn
  • vermelding van het aantal opgestelde en ondertekende exemplaren
  • afgifte van een kopie aan elke partij

Waarschuwing: De volgende huurcontracten moeten worden geschreven:

  • Huurovereenkomst hoofdverblijfplaats (wet van 12 april 2007)
  • Huur van kamers bestemd voor de huisvesting van een of meer studenten (artikel 1714bis van het C.C. ingevoegd bij de wet van 12 april 2007)

De mondelinge huurovereenkomst

Een mondelinge huurovereenkomst is een huurovereenkomst die tot stand is gekomen zonder schrijven, maar ook een schriftelijke overeenkomst die niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 1325 C.C.

Het record

Elke schriftelijke huurovereenkomst moet binnen 4 maanden na het sluiten ter registratie worden aangeboden. Deze verplichte belastingformaliteit is hoofdelijk voor alle partijen. Conventioneel kunnen de last en de kosten van deze registratie echter aan de ene of de andere partij worden toegerekend, zonder dat deze heffing echter niet kan worden tegengeworpen aan de belastingdienst die op hun beurt een gezamenlijke actie heeft tegen alle partijen. schriftelijke huurovereenkomst.

Het inschrijfgeld wordt doorgaans vastgesteld op 2/1000 (0,2%) van het brutobedrag van de huur over de gehele huurperiode. Naast het strikt fiscale aspect van deze verplichting, moeten de indirecte burgerrechtelijke gevolgen van registratie worden benadrukt. Enerzijds is registratie een manier om een ​​bepaalde datum aan de schriftelijke huurovereenkomst te geven, waardoor dit document afdwingbaar wordt tegenover derden. Anderzijds heeft de verhuurder ook een fiscaal belang bij het inschrijven van de schriftelijke huurovereenkomst, bij een gemengde verhuur (deels professioneel, deels privé), omdat de opsplitsing van de huur voor fiscale doeleinden door de fiscus, enkel op de uitdrukkelijke voorwaarde dat een schriftelijke en geregistreerde huurovereenkomst werd opgesteld waarin deze opsplitsing in cijfers uitdrukkelijk wordt weergegeven door de partijen.

Er moet ook worden opgemerkt dat de afdwingbaarheid van een huurovereenkomst van meer dan 9 jaar of met een ontvangstbewijs van ten minste drie jaar huur afhankelijk is van de transcriptie van die schriftelijke huurovereenkomst, bij het hypotheekconservatiekantoor. Bij gebreke van transcriptie zal voornoemde huurovereenkomst, die perfect geldig blijft tussen de partijen, de duur ervan echter worden teruggebracht tot 9 jaar ten opzichte van beschermde derden.